Dražanac 12, Split | Tel / Fax: 021 384 485 | GSM: 098 983 96 01 | mail: info@geokompas.hr

 

O NAMA

Tvrtka Geokompas osnovana je 1993. godine, bavi se geodetskom  djelatnošću i  opremljena je za sve vrste geodetskih poslova:

* Izrada katastarsko-topografskih podloga svih mjerila
* Izrada podloga za hidrotehnička projektiranja
* Izrada podloga i elaborata za komunalno uređenje objekata i prostora
* Katastar instalacija (voda, struja, optika, odvodnja...)
* Geodetski radovi pri izgradnji prometnica, industrijskih postrojenja, objekata i sl.
* Snimanje volumena prostora za urbanistička rješenja
* Fotogrametrijska priprema i računanje
* Izrada katastarskih mapa i reambulacija postojećih mapa
* Izrada arhitektonskih snimaka
* Izrada elaborata etažiranja
* Snimanje objekata za tehnički prijem
* Snimanje objekata za upis u katastar i zemljišnu knjigu
* Izrada parcelacijskih elaborata
* Rudarska mjerenja
* Legalizacija objekata

Smještena u 100m2 poslovnog prostora, tvrtka Geokompas upošljava deset geodetskih
stručnjaka. Posjedujemo suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina.
Od opreme i instrumenata izdvajamo: GPS uređaje Trimble, Leica totalne stanice, automatske nivelire,
A0 i A1 plotere te terenska vozila.
 

REFERENCE

Izrada katastarsko-topografskih podloga kanalizacijskih sustava
Supetar, Splitska, Milna, Sutivan, Gradac n/m, Mirca, Ložišća , Bobovišća

Trasiranje i izrada podloga vodovoda
Vodovod "Josip Jović" (dužina 130km), Lastovo, Mljet, Blato n/c

Arhitektonski snimci
Dom mladeži Split (8000m2), ZOO Split

Praćenje izgradnje
"Porsche Inter Auto" Split

Izrada geodetskih elaborata deponija
Lećevica (Kraljevci), O. Brač (Supetar, Pučišća, Bol, Milna, Selca)

Izrada katastarsko-topografskih podloga
Gradac n/m (Površine 65ha u svrhu izrade UPU), O. Brač (Sutivan, Milna), "Hoteli Jadran" Ploče, Tvornice "Neptun" Komiža i "Sardina" Postira

Geodetski snimci groblja
O. Brač (Milna, Sutivan, Selca, Mirca), Drvenik, Zaostrog, Gradac n/m

Geodetski elaborati u svrhu određivanja pomorskog dobra
Junče Ravan, Sutivan, Pučišća, Selca

Geodetski nadzor
Eko Kaštelanski Zaljev, Podsustav Trogir

Izrada vlasničkih elaborata i praćenje eksploatacije
Kamenolom "Jadrankamen" - lokacije Pučišća, Žitnić, Pakovo Selo

Snimanje rječnih korita vodotoka i bujica
Jadro, Cetina, Zrmanja, Žrnovnica, Butišnica, Vrana (Vransko jezero), Sinj i Okolica, Podstrana, Kaštela, Makarska, Vis, Starigrad (O. Hvar), Brač

 

KONTAKT

Geokompas d.o.o.
Dražanac 12
Tel / Fax: +38521 384 485
GSM: +38598 983 9601
e-mail:
info@geokompas.hr

Direktor:
Silvio Vladislavić geometar

silvio@geokompas.hr

Prokurist:
Napoleon Vladislavić ing. geod.
stalni sudski vještak za geodeziju

napoleon@geokompas.hr

Osoblje:
Vladimir Vušković dipl. ing. geod.
vladimir@geokompas.hr

Tomislav Radolfi geometar
tomislav@geokompas.hr

Jure Mandarić mag. ing. geod. et geoinf.
jure@geokompas.hr

Dino Dodig geometar
dino@geokompas.hr

Prijave za posao:
posao@geokompas.hr